Fał­szywe Kon­kursy

Dzień dobry, dzi­siaj chciał­bym Wam przy­bli­żyć temat fałszywych konkursów face­bo­ok’owych. Niektóre osoby orga­ni­zują fał­szywe kon­kursy pod pre­tek­stem wygra­nia cie­ka­wych nagród e-papie­ro­so­wych.

Wiele osób zapyta ale o co z tym cho­dzi? Więc chciałbym wam to pokazać jak to wszystko działa i jak zro­bić brzydko pisząc ludzi w balona! Przykładowo Jan Kowal­ski  two­rzy fan­page, nie umie przy­cią­gnąć do sie­bie osób, więc wpada na pomysł stwo­rze „Fake” kon­kurs ludzi zaraz przy­bę­dzie, a sta­tystki pójdą w górę.

W końcu Kowal­ski ogła­sza, że można wygrać rze­czy e-papie­ro­sowe o war­to­ści 1000zł, większość pomyśli może mi się uda, może wygram i zacho­dzi pro­ce­dura jaką Jan zazna­czył w opi­sie co trzeba wyko­nać, żeby wygrać. Mię­siac póź­niej się­dzący Janek przed swoim kum­pu­te­rem z właczonym facebook’iem cie­szy się, że sta­tystki poszły w górę, zadowolony sam z siebie, że ludzie są tak naiwni, myślą, że wygrają ale prze­cież to „FAKE” póź­niej odbywa się loso­wa­nie pod­sta­wia swo­ich zna­jo­mych, żeby to oni wygrali i kon­kurs się kończy, każdy nie zado­wo­lony bo nie wygrał.

Teraz popatrz ze swo­jego punktu widzenia czy fan­page, który nie wygląda jak pro­fe­sjo­nalny nie posiada spon­so­rów i liczba polu­bień jest mała może zor­ga­ni­zo­wać  kon­kurs z nagro­dami o war­to­ści 1000zł? Odpo­wiedź jest pro­sta, nikt takiej sumy nie wyłoży! Gdzie brać udział jak to spraw­dzić? Jeśli jesteś chętny uczest­ni­czyć w kon­kursie pierw się upew­nij i czy warto brać udział:

  1. -Sprawdź ilość polu­bień,
  2. -Zobacz czy posiada zna­nych spo­sno­rów,
  3. -Przej­rzyj fan­page czy wydaje się reli­styczny,
  4. -Zobacz jakie nagrody są do wygra­nia,
  5. -Zapytaj osób na grupach czy warto.

*Zaufane w 100% konkursy są robione przez firmy!