POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorzy serwisu vape.pl stoją na stanowisku poszanowania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników serwisu. Poniższa polityka prywatności zawiera informacje o prawach autorskich, wyjaśnienie kwestii danych osobowych oraz pozostałe zastrzeżenia prawne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W czasie korzystania z serwisu vape.pl Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach serwisu informacyjnego vape.pl przez Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów serwisu vape.pl jest Mariusz Majewski z siedzibą w Zawierciu przy ul. Ściegiennego 10
 3. Kontakt z administratorem, w tym również w zakresie przysługujących Klientom uprawnień i przesyłania oświadczeń zawierających cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, następuje za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
  • forma tradycyjna: Mariusz Majewski, ul. Ściegiennego 10, Zawiercie
  • forma elektroniczna: mariuszmajewski@icloud.com
 4. Dane osobowe zbierane w Sklepie Internetowym są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013, poz. 1422 z późn. zm.
 5. Administrator zbiera dane osobowe Klientów zarówno dla celów objętych zgodą Klienta na przetwarzanie jego danych oraz w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, jego archiwizacji lub wykonania innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych serwisowi vape.pl. Administratora z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu vape.pl.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w przypadku realizacji celów marketingowych, w tym profilowania i celów analitycznych, zgoda samych Klientów, a w przypadku świadczenia usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu – niezbędność danych do wykonania umowy lub obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 9. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie serwisu vape.pl uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w serwisie vape.pl, jak również realizację zamówienia złożonego przez Klienta. Przy świadczeniu usług podanie danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, dane adresowe, w tym adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu stanowi warunek realizacji usługi.
 10. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych.Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne do zakończenia realizacji rozpoczętej usługi, lub też gdy Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie vape.pl naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 11. Klient ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w sytuacji gdy:
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym w przypadku opartego na tej podstawie profilowania;
 • dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego;
 1. Jeżeli Klient wniósł sprzeciw w zakresie przetwarzania, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru w przypadku gdy Administrator przetwarza jego dane w sposób niezgodny z przepisami prawa. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych w oparciu o zgodę Klienta, zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta. Dla prawidłowej realizacji obowiązków Administratora, związanych z wycofaniem zgody, oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać przesłane do administratora na podane przez niego dane kontaktowe. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 4. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w serwisie vape.pl, Klient po zalogowaniu się w serwisie może samodzielnie dokonać zmiany wybranych danych.
 5. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom publicznym, podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora lub innym odbiorcom jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, jest to niezbędne do wykonania umowy albo gdy osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to odpowiedniej zgody.
 6. Administrator w zakresie niezbędnym do realizacji usługi na rzecz danego Klienta, lub za jego zgodą, może przekazać jego dane osobowe:
 • operatorowi systemu płatności on-line firmie PayPal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 • operatorowi systemu płatności on-line firmie DotPay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72 jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez DotPay, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 • operatorowi systemu płatności on-line firmie TPAY.COM Krajowy Integrator Płatności S.A., z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ulicy Św. Marcina 73/6 jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, o kapitale zakładowym 4.848.500 PLN, opłacony w całości gotówką, posiadająca numer NIP 7773061579, REGON 300878437, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez TPAY.COM, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 1. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści serwisu internetowego vape.pl obciążających serwer.
 2. Dane osobowe Klientów Administrator przechowuje:
 • przy świadczeniu usług – przez czas niezbędny do zakończenia umowy;
 • przy działaniach marketingowych, w tym profilowaniu i analityce – do chwili wycofania przez Klienta udzielonej zgody.
 1. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych w innych celach niż świadczenie usług, dane osobowe nie zostaną wykorzystane do tych celów.
 2. Prawa autorskie – Zgromadzone w serwisie vape.pl treści pozostają własnością ich autorów, tj. zarejestrowanych użytkowników serwisu. Treści te nie mogą być wykorzystywane na innych stronach www, ani w jakichkolwiek innych środkach przekazu bez zgody ich autorów lub administratorów serwisu. Nieautoryzowane użycie będzie oznaczało naruszenie prawa autorskiego i łamanie prawa polskiego.
 3. Dane osobowe użytkowników – Vape.pl posiada bazę informacji o zarejestrowanych użytkownikach serwisu. Podanie tych informacji jest dobrowolne i wymagane do pomyślnego przeprowadzenia procesu rejestracji, potrzebnego do pełnego korzystania z serwisu. Informacje te to aktualny adres e-mail oraz identyfikator użytkownika w serwisie Facebook. Serwis vape.pl umożliwia modyfikację oraz usunięcie danych osobowych użytkownika z prowadzonej bazy danych.
 4. Zakres udostępniania informacji o użytkowniku – Vape.pl nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym w celu osiągania korzyści materialnych.
 5. Adresy IP i Cookies (Ciasteczka) – Ze względów czysto technicznych serwis vape.pl korzysta z zapisywanych na komputerze użytkowników plików cookies oraz zbiera informacje o adresie IP. Usunięcie plików Cookies lub nie udostępnienie adresu IP może utrudnić, bądź uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu, za co Administratorzy vape.pl nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność – Dostęp do wszelkich treści zamieszczonych w serwisie jest bezpłatny, a ich autorzy i Administratorzy vape.pl nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu, lub wykorzystywania treści w nim zawartych. Prawdziwość treści nie jest w żaden sposób weryfikowana przez właścicieli i administratorów serwisu. Administratorzy vape.pl zastrzegają sobie prawo do bezwarunkowego blokowania dostępu do serwisu dla użytkowników, którzy złamali postanowienia regulaminu korzystania z serwisu.