Zasady korzystania z serwisu vape.pl

§1 Wprowadzenie

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z serwisu vape.pl, dalej zwanym Serwisem.

Serwis vape.pl jest serwisem internetowym adresowanym do wszystkich osób zainteresowanych tematyką e-papierosów, e-liquidów i wszelkich akcesoriów dla e-palaczy, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na w/w tematy. Serwis vape.pl umożliwia umieszczanie prac video, graficznych, filmów, fotograficznych oraz tekstowych (w tym komentarzy i opinii) oraz ich prezentację na stronach serwisu.

§2 Usługi

1. Celem Serwisu vape.pl jest przedstawianie wszelkich prac, grafik, filmów, opinii, informacji, komentarzy a także wymiana poglądów oraz wzajemna pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką e-papierosów, e-liquidów i wszelkich akcesoriów dla e-palaczy, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na w/w tematy.

2. Korzystanie z Serwisu vape.pl jest dobrowolne, jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja Użytkownika (również za pomocą konta Facebook) z podaniem swojego pseudonimu (Nick), podstawowych danych, adresu e-mail.

§3 Użytkownicy

1. W Serwisie vape.pl zarejestrować mogą się osoby fizyczne oraz prawne (Użytkownicy), zarówno z Polski jak i z zagranicy, zamierzające korzystać z Serwisu.

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z Regulaminem, Zasadami korzystania z serwisu vape.pl oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Poprzez uczestnictwo w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na:

 • gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez wydawcę serwisu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez wydawcę serwisu w celu promocji (marketingu) produktów i firm,
 • bezpłatne rozpowszechnianie i publikowanie jego prac graficznych w Serwisie vape.pl oraz innych serwisach, za pośrednictwem sieci Internet do nieograniczonej liczby osób,
 • otrzymywanie informacji handlowych od wydawcy serwisu oraz partnerów i kontrahentów w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),
 • rozpowszechnianie jego prac graficznych w innych serwisach internetowych wydawcy serwisu oraz partnerów i kontrahentów w formacie dostosowanym do wymogów tego serwisu, celem promowania danej pracy lub jej autora lub Serwisu lub produktów i innych,
 • rozpowszechnianie jego prac graficznych w e-mailingach i innych materiałach promocyjnych wydawcy serwisu oraz partnerów i kontrahentów w sieci internet w dowolnej formie.

4. Użytkownik ma prawo prezentować w Serwisie dowolne treści, pod warunkiem że:

 • stanowią one dzieło autora i nie są obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich, bądź autor otrzymał zgodę rzeczywistego autora materiałów na wykorzystanie ich w celach publikacji, co musi być zaznaczone w opisie pracy podczas zamieszczania jej w Serwisie,
 • spełniają określone przez Serwis (w rozumieniu §4 ) wymagania techniczne,
 • stanowią dzieło o walorach artystycznych lub informacyjnych,
 • nie są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi,
 • nie powstały z naruszeniem prawa.

5. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, poprawiać, zmieniać bądź usuwać swoje treści i dzieła opublikowane w Serwisie.

6. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, zmieniać bądź usuwać swoje dane osobowe podane w Serwisie.

7. Zarówno na stronach profilu Użytkownika, jak i w pozostałych częściach Serwisu zabrania się umieszczania treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe.

8. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do:

 • przestrzegania Regulaminu,
 • przestrzegania niniejszych Zasad korzystania z serwisu vape.pl,
 • przestrzegania obowiązujących w RP przepisów prawa,
 • poszanowania praw innych Użytkowników Serwisu.

§4 Prace graficzne, tekstowe, video i inne

1. Wszelkie prace prezentowane przez Użytkowników, zwane dalej pinami, są widoczne na stronie głównej Serwisu natychmiast po ich zamieszczeniu.

2. Pod pojęciem piny rozumie się treści tekstowe, dzieła graficzne, fotograficzne oraz video.

3. Zamieszczając pracę w Serwisie należy:

 • podać jej tytuł,
 • wybrać odpowiedni plik,
 • opcjonalnie wybrać także plik miniatury,
 • umieścić pracę w odpowiednim dziale,
 • dokonać jej opisu,

4. Prawidłowe formaty przesyłanych materiałów to:

 • format JPG, GIF lub PNG dla plików graficznych;
 • linki do serwisów video dla plików video;

5. Podczas zamieszczania plików graficznych automatycznie tworzone są ich miniatury.

6. Użytkownik zamieszczając pina w Serwisie oświadcza, iż jest autorem danej pracy, bądź ma do niej prawa i dany pin nie jest obciążony prawami osób trzecich.

§5 Usuwanie prac

1. Zamieszczona praca może zostać usunięta z Serwisu lub edytowana przez Administratorów jeżeli:

 • jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem autorskim oraz innymi prawami obowiązującymi w Polsce,
 • znajduje się w nieodpowiedniej kategorii,
 • jej duży rozmiar lub waga pliku jest nieuzasadniony,
 • zawiera treści niecenzuralne,
 • zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji,
 • zawiera treści obraźliwe wobec Użytkowników Serwisu lub innych osób,
 • jest nieciekawa tematycznie,
 • nie posiada walorów artystycznych,
 • wyróżnia się słabym poziomem technicznym,
 • jest niskiej jakości,
 • z powodów technicznych nie wgrała się w całości lub wgrała się podwójnie; świadomie została wgrana wielokrotnie,
 • narusza prawa osób trzecich,
 • wykazuje cechy typowe dla fotografii albumowej (zazwyczaj niestarannie wykonane portrety lub zdjęcia grupowe).

2. Administrator lub Moderator może wspomagać się również dodatkowymi kryteriami usunięcia pracy, które winien jest wymienić jako powód usunięcia pracy z Serwisu.

3. O fakcie usunięcia pina z Serwisu Użytkownik może zostać informowany odpowiednim jednorazowym komunikatem.

4. Od usunięcia pracy z Serwisu odwołania nie ma.

§6 Naruszenia prawa lub regulaminu (abuse)

1. Abuse (z ang. nadużycie) jest elementem podstron, na których prezentowane są prace Użytkowników. Jest to zawartość ikony śmietniczka.

2. Zadaniem tej funkcji jest możliwość zgłaszania Administratorowi informacji o tym, że dana praca jest niezgodna z Regulaminem Serwisu.

3. Użytkownik kierujący dowolną pracę do abuse, powinien podać odpowiednie przyczyny swojego zgłoszenia, których brak może sprawić, że zgłoszona praca nie zostanie usunięta.

4. Prace zgłoszone do Abuse analizowane są pod kątem cech wymienionych w §7, a następnie usuwane bądź pozostawiane w Serwisie.

5. Komentarz towarzyszący zgłoszeniu pracy do Abuse nie może zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.

§7 Komentarze

1. Do dyspozycji Użytkowników została oddana możliwość komentowania prac zamieszczonych przez innych Użytkowników Serwisu. Komentując Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz netykiety, a w szczególności do:

 • nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne,
 • pisania według zasad poprawnej polszczyzny,
 • wyrażania swoich poglądów o ile nie kolidują one z polskim prawem, netykietą lub niniejszym Regulaminem,
 • ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.

2. Komentarze uznane za mściwe, zawierające oceny uznane za zemstę lub sprzeczne z zasadami ujętymi w niniejszym Regulaminie mogą zostać usunięte przez Administratora vape.pl, a Użytkownik pociągnięty do odpowiedzialności.

3. Każdy zamieszczony przez Użytkownika komentarz może zostać przez niego uaktualniony lub usunięty.

4. W żadnej części Serwisu (za wyjątkiem strony profilu Użytkownika oraz założonych przez siebie wątków na forum) nie ma możliwości usunięcia komentarza, którego nie jest się autorem. Uprawnienia takie posiada jedynie Administrator Serwisu.

5. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.

§8 Ograniczenia odpowiedzialności

1. Wydawca serwisu oraz Administratorzy vape.pl nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw Użytkowników przez osoby trzecie. W szczególności Wydawca serwisu i Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawniony użytek dzieła przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci.

2. Wydawca serwisu i Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

3. Wydawca serwisu i Administratorzy portalu vape.pl nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego Użytkownika.

4. Wydawca serwisu i Administratorzy portalu vape.pl nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Serwisie, chyba że są one skutkiem umyślnych działań Wydawcy serwisu lub Administratorów.

§9 Likwidacja Serwisu

W razie likwidacji Serwisu wszystkie dane i dzieła Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

§10 Zmiany Zasad korzystania z serwisu vape.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad. Administrator zobowiązuje się powiadomić Użytkowników o ewentualnych zmianach na stronach portalu vape.pl