Regulamin serwisu vape.pl

Administrator:

Administratorem Państwa danych jest Mariusz Majewski zamieszkały w Zawierciu, ul. Ściegiennego 10.

Dane kontaktowe administratora:

 1. Zawiercie Ściegiennego 10 – email: mariuszmajewski@icloud.com

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – dobrowolna zgoda
 • świadczenie usług drogą elektroniczną – niezbędność danych do świadczenia usług

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne niż administrator podmioty, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W szczególności odbiorcami danych mogą być organu administracji publicznej i samorządowej, sądy i inne organy oraz instytucje państwowe.

Zgoda

Przetwarzanie danych osobowych dla innych niż w/w celów oraz ich przekazywanie innym niż w/w odbiorcy może odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną w sposób dobrowolny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli nastąpi zmiana celu przetwarzania danych osobowych zostaną Państwo poproszeni o udzielenie takiej zgody.

Czas przetwarzania danych:

 • przy świadczeniu usług – przez czas niezbędny do zakończenia umowy;
 • przy działaniach marketingowych, w tym profilowaniu i analityce – do chwili wycofania zgody.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem przez administratora w/w danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie

Cofnięcie zgody

Oświadczenie o cofnięciu zgody może być złożone w dowolnym momencie. Oświadczenie należy złożyć administratorowi bezpośrednio lub z wykorzystaniem w/w danych adresowych.

Dane niezbędne do realizacji umowy

Podanie przez Państwa niektórych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku nieprzekazania niezbędnych danych realizacja umowy nie będzie możliwa. Dane zbędne dla realizacji umowy nie są wymagane do jej zawarcia – niepodanie tych danych nie ma wpływu na realizację umowy.

1. Serwis vape.pl jest serwisem internetowym adresowanym do wszystkich osób zainteresowanych tematyką e-papierosów, e-liquidów i wszelkich akcesoriów dla e-palaczy, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na w/w tematy. Serwis vape.pl umożliwia umieszczanie prac (video, graficznych oraz tekstowych) oraz ich prezentację na stronach serwisu.

2. W niniejszym regulaminie pod terminem „użytkownik” rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie, korzystającą z jego zasobów, umieszczającą w nim swoją twórczość cyfrową.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.

4. Aby mieć możliwość korzystania z serwisu vape.pl w sposób aktywny (a więc w szczególności mieć możliwość wypowiadania się oraz umieszczania prac) Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

5. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest wydawca serwisu.

6. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez wydawce serwisu oraz przekazywane zaufanym partnerom i kontrahentom, w celach związanych z prowadzeniem serwisu vape.pl oraz w celach marketingowych, na co Użytkownicy wyrażają zgodę.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

9. Usunięcie przez Administratora, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie usługi w ramach serwisu vape.pl i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z serwisu vape.pl wszystkich jego prac wraz z komentarzami do nich. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe.

10. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe.

11. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez wydawcę serwisu, oraz na przekazanie jego danych osobowych kontrahentom wydawcy serwisu, w celach związanych z prowadzeniem serwisu vape.pl oraz w celach marketingowych.

12. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących serwisu vape.pl i innych usług wydawcy serwisu jak również innych produktów i firm na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.

13. Otwierając konto w serwisie vape.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie vape.pl może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt 14 powyżej oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

16. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w serwisie vape.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

17. Administrator natychmiast powiadomi o takim fakcie użytkownika i pozostawi mu decyzję w sprawie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy sądowej.

18. Wszelkie pytania dotyczące serwisu vape.pl oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownicy mogą kierować na adres emailowy: mariuszmajewski@icloud.com.

19. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu vape.pl przez jego Użytkowników,
 • treść opisów charakteryzujących umieszczane przez Użytkownika prace,
 • treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i wszelkie inne),
 • szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie,
 • wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.

20. Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do:

 • okresowego wyłączania serwisu vape.pl,
 • zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zgłaszane prace,
 • usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości serwisu vape.pl,
 • zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu vape.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu vape.pl.

21. Wydawca serwisu informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie Użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi.

22. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://vape.pl/regulamin. Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

23. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania materiałów w serwisie vape.pl w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.

24. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z vape.pl prosimy kierować na adres emailowy: mariuszmajewski@icloud.com.